İsa Mesih nasıl hem Tanrı, hem insan olabilir?

İsa Mesih nasıl hem Tanrı, hem insan olabilir?

Hipostatik birlik terimi; İsa Mesih’in, insan doğası aldığı halde aynı zamanda tamamen Tanrı kalışını tanımlamak için kullanılan teolojik bir ifadedir.. İsa Mesih, her zaman Tanrı’ydı (Yuhanna 8:58, 10:30), ama beden alıp insan olmuştu (Yuhanna 1:14). Tanrı doğasına insan doğasının eklenmesinin sonucu Tanrı-adam olan İsa Mesih’tir. Hipostatik birleşme sözü, tamamen Tanrı ve tamamen insan olan Kişi’den, yani İsa Mesih’ten söz eder.

İsa Mesih’in insani ve ilahi olan iki doğası birbirinden ayrılamaz. İsa Mesih, sonsuza dek, tamamen Tanrı ve tamamen insan olarak bir Kişi’de iki ayrı doğayı taşıyacak ve Tanrı-adam olacaktır. Hristiyanlık inancının temeli budur. İsa Mesih’in insanlığı ve tanrılığı birbirine karışmaz, ancak ayrı kimliklerde bir kaybolma olmadan birleşmiştir. İsa Mesih bazen insan sınırlılığı içinde (Yuhanna 4:6, 19:28), bazı zamanlarda ise tanrılığının gücünde hareket etmiştir (Yuhanna 11:43; Matta 14:18-21). Her ikisinde de İsa Mesih, bir tek Kişiliği’nden hareket etmişti. İsa Mesih’in iki doğası, ama bir kişiliği vardı.

Bu öğreti (hipostatik birleşme), İsa Mesih’in aynı zamanda nasıl hem Tanrı, hem de insan olduğunu açıklama çabasıdır. Ancak bu öğreti, hiç bir zaman tamamen anlayamayacağımız birşeydir. Tanrı’nın nasıl çalıştığını, doğasını, özünü bir insan olarak tamamen anlamamız mümkün değildir. Bizler sınırlı akıllara sahip olan insanlarız ve sonsuz Tanrı’yı tam olarak anlamayı beklememeliyiz. İsa Mesih, annesinin Kendisine Kutsal Ruh’tan hamile kalması anlamında Tanrı’nın Oğlu’dur (Luka 1:35). Ama bu, daha önce İsa Mesih’in var olmadığı anlamına gelmez. İsa Mesih her zaman var olmuştur (Yuhanna 8:58, 10:30). Annesi kendisine hamile kaldığında, İsa Mesih, Tanrı olmanın yanı sıra insan da olmuştu (Yuhanna 1:1, 14).

İsa Mesih; hem Tanrı, hem de insandır. İsa Mesih her zaman Tanrı olmuştur ama Meryem Kendisine hamile kalana dek insan olmamıştır. İsa Mesih, bizim çektiğimiz zorluklarda bizimle özdeş olmak için insan haline gelmiştir (İbraniler 2:17) ve daha da önemlisi, bizim günahımızın cezasını ödemek için çarmıhta ölmek üzere bu dünyaya gelmiştir (Filipililer 2:5-11). Özet olarak, hipostatik birlik, İsa Mesih’in tamamen insan ve tamamen Tanrı olduğunu, her iki doğanın da birbiriyle karışmadığını ya da azalmadığını ve O’nun sonsuza dek bir tek birleşik Kişi olduğunu öğretir.

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’e Tanrı Oğlu denmesi, günlük kullanımda baba ve oğul denildiğinde, taşındığı anlamda Tanrı’nın Oğlu değildir. Tanrı evlenip de çocuk sahibi olmadı.

İsa Mesih, Tanrı’nın insan biçimine büründüğü anlamında Tanrı’nın Oğludur (Yuhanna 1:1,14).

İsa Mesih, Kutsal Ruh tarafından oluştuğu anlamında Tanrının Oğludur. Luka 1:35: “Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Kutsal Kitap’ın çağında İnsanoğlu demek, insan demektir.)

Yahudilerin önderleri önünde yapılan mahkeme duruşmasında, başkahin İsa Mesih’e şöyle seslendi:

“Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” (Matta 26:63).

İsa Mesih de şöyle karşılık verdi: “Söylediğin gibidir. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz” (Matta 26:64).

Bunun üzerine Yahudilerin önderleri İsa Mesih’i Tanrı’ya küfür etmekle suçladılar (Matta 26:65-66).

Daha sonra, Romalı vali Pontuslu Pilatus’un önünde Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.” (Yuhanna 19:7).

Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia etmek neden Tanrıya küfür ve ölüm cezasını hak eden bir suç sayılsın?

Yahudilerin dini liderleri, ‘Tanrı’nın Oğlu’ ifadesini kullanan İsa Mesih’in bununla ne demek istediğini çok iyi anladılar. ‘Tanrının Oğlu’ olmak, Tanrı ile aynı öze sahip olmak demektir.

‘Tanrının Oğlu’ olan ‘Tanrıdandır’. Bu iddia, yani Tanrının özyapısına sahip olmak, daha kısacası, Tanrının kendisi olma iddiası, Yahudilerin önderlerine göre Tanrıya küfür sayılırdı. O yüzden İsa Mesih’i ölüm cezasına çarptırmak istediler.

İbraniler 1:3 ayeti, bu gerçeği çok açık biçimde dile getiriyor: “Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür…”

Başka örnek Yuhanna 17:12 ayetinde bulunuyor: orada İsa Mesih’in öğrencisi Yahuda için ‘mahva giden adam’ ifadesi kullanılıyor. Oysa bu sözün asıl tercümesi ‘mahv olmanın oğlu’dur. Öte yandan Yuhanna 6:71 Yahuda’nın Simun’un oğlu olduğunu söylüyor. Öyleyse Yuhanna 17:12 ayetinin ‘mahv olmanın oğlu’ ne anlama geliyor? ‘Mahv olma’ sözü ‘yıkım, yok olma, perişan olma’ demektir. Yahuda elbette harfi harfine ‘yıkım, yok olma, perişan olma’nın oğlu değildi. Yahuda, yıkımın bir ‘izharı’ idi. İşte, İsa Mesih de aynı anlamda Tanrı Oğludur. Tanrı’nın oğlu, Tanrı’nın kendisidir. İsa Mesih, Tanrı’nın izhar olunmuş halidir (Yuhanna 1:1,14).

Konu ile ilgili ikinci makale

Bazı kişilere göre, Tanrı Oğlu terimi, tanrıça karısından bir şekilde çocuk dünyaya getiren, bir tanrı fikrini akıllara getirmektedir. Hristiyanlar, Tanrı Oğlu terimini İsa Mesih’e yönelik kullandıklarında, Tanrı’nın tanrıça karısıyla birlikte bir çeşit cinsel ilişkiye girdiğini ifade ettiklerini zannedip, Tanrı’ya saygısızlık yapıldığını varsayarlar. Bu tepkileri konuyu anlamamaktan kaynaklanır.

Bu doğal olarak çok komik ve gerçek dışı bir iddiadır. Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde Tanrı’nın fiziksel oğul sahibi olmak için birileriyle gerçek anlamda cinsel ilişkiye girdiğine ilişkin hiçbir bilgi yoktur. Üstelik Hristiyanlıkta böyle bir öğreti sapkınlıktır, böyle saçma bir şey öğretilmez. Bu öğretiş sahte/sapkın bir öğretiş olarak tanımlanır. Bununla beraber, Kutsal Kitap birçok yerde İsa Mesih’i Tanrı’nın Oğlu olarak çağırır. Tabi bu İsa Mesih’in Tanrı’nın soyundan geldiği anlamına gelmez.

Tanrı’nın Oğlu teriminin tarihsel ve Kutsal Kitap’ta geçen anlamını araştırmadan yapılan bu önyargılı yorumlar en azından saçmadır, iftiradır. Kutsal Kitap’ta geçen bu terime, Kutsal Kitap’ın doğasına yabancı gelen bir anlam yükleme/verme yerine, kişi bu terimin Kutsal Yazılar’da açıklanmış anlamını öğrenmeli ve buna göre düşünmelidir.

Eski Antlaşma’da Tanrı Oğlu teriminin kullanılışı Eski Antlaşma’da Tanrı Oğlu kelimesi; İsrail ve Melekler için kullanıldı. Bu anlamlardan hiçbiri Tanrı’nın fiziksel bir ilişkisine değinmez. Tersine, Tanrı’nın çağrısı altında olanların tanrısal itaatiyle ilgilenir.

Eski Antlaşma’daki Çıkış bölümünde İsrail ulusuna ilişkin olarak kullanılmıştır. Hoşea 11:1’de şöyle yazar, “Çocukluğunda sevdim İsrail’i, Oğlumu Mısır’dan çağırdım.”

Aynı zamanda meleklere ilişkinde kullanılmıştır. Eyüp 1:6, “Bir gün ilahi varlıklar [İbranice’de Tanrı Oğulları olarak geçer] RAB’bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, Şeytan da onlarla geldi.” Eyüp 38:7, “Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, İlahi varlıklar [İbranice’de Tanrı Oğulları olarak geçer] sevinçle çığrışırken?” Bunlar yaratılmış olan meleklere ilişkin kullanılmıştır ve Tanrı’ya gerçek anlamda bağlılık anlamını taşır.

Yeni Antlaşma’da Tanrı Oğlu teriminin kullanılışı Kutsal Kitap’ta “Tanrı Oğlu” terimi 47 kez kullanılmıştır . İsa Mesih’e ilişkin kullanıldığında, Göksel, Baba Tanrı’yla eşit olan Sonsuz Oğul anlamındadır (Yuhanna 5:18-24). Baba’yı tanıtan İsa Mesih’tir (Matta 11:27), Baba’nın öz görünümüdür (İbraniler 1:1-3), O gökte ve yerdeki tüm yetkiye sahiptir (Matta 28:18), dünya yaratılmadan önce Baba’yla birlikte yüceliğe sahipti (Yuhanna 17:5).

Pek çok kişi İsa Mesih’in tanrılığını kabul edemez, onlar için bu şirktir ve küfürlerin en kötüsüdür. Fakat, buna böyle inanmak, onun gerçek olduğunu göstermez. Buradaki mantık, insanın Tanrı olduğudur oysa Hristiyanlar insanı Tanrı yapmaz, Tanrı’nın insan bedeni aldığına inanır. Hristiyanlar ve Kutsal Kitap’a göre bizi günahlarımızdan kurtaran tek kişi İsa Mesih’tir. Ne kendi gücümüzle Tanrı’yı hoşnut edebilecek kadar yeterli derecede iyi işler yaparak ne de yeterli içtenlik gösterek Tanrı’nın bağışını isteyip, Cennete girebiliriz. Tersine, Hristiyanlık Tanrı’nın büyük sevgisinin ve kendi yarattıkları için kendisini kurban ettiğini öğretir. İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu, peygamberliklerin kendisinde gerçekleştiği, mucizeleriyle kendini kanıtlayan (suda yürüyen, hastaları iyileştiren ve ölüleri dirilten) Tanrı’dır. Sadece Tanrı Oğlu bunları yapabilir.

C.S. Lewis konuyu şu şekilde sonuçlandırmaktadır: İsa Mesih’in yaşamı, söylediği sözler ve insanlar üzerinde bıraktığı etkiler konusunda Hristiyan olmayan çevrelerin yapmaya çalıştıkları açıklamalar tarih boyunca sürekli zor ve inandırıcılıktan uzak olmuştur. İsa Mesih’in, teoloji konularındaki öğretilerini büyük bir kibirle verdiğini söyleyenler, O’nun ahlak konuları üzerindeki öğretilerinde yatan ruhsal derinlik, akıllılık ve dehayı, O’nun gerçekten Tanrı olduğunu kabul etmedikleri sürece, hiçbir zaman doyurucu bir şekilde anlamayacak ve açıklayamayacaklardır.

İsa Mesih ”Ben, Tanrı’yım” demiş midir?

İsa Mesih ”Ben, Tanrı’yım” demiş midir?

İsa Mesih’in izleyicileri, İsa Mesih’in beden alan Tanrı olduğu konusunda tamamen ikna olmuşlardı. Pavlus şöyle demişti: ” Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur…. Çünkü Tanrı, tüm doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü.” Yuhanna, İsa Mesih’in dünyayı yarattığını söylemişti. Petrus da şöyle demişti; “peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır.”

Ya İsa Mesih kendi hakkında ne dedi? Kendisini hiç Tanrı olarak tanıttı mı?

Kutsal Kitaplar’a göre kesinlikle evet!

Tanrı Olduğunu Nasıl İma Etmiştir:

Yahudiler, «Sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim’i de mi gördün?» dediler. İsa, «Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım» dedi. O zaman İsa’yı taşlamak için yerden taş aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı. (Yuhanna 8:57-59)

” Ben ve Baba biriz.» Yahudiler O’nu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, «Size Baba’dan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim» dedi. «Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?» Yahudiler şöyle cevap verdiler: «Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.»” (Yuhanna 10:30-33)

“İsa yüksek sesle, «Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur» dedi. «Beni gören, beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim.” (Yuhanna 12:44-46)

“Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Onlara, «Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?» dedi. «Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız.” (Yuhanna 13:12-14)

“İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben’im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.» Filipuş «Rab, bize Baba’yı göster, bu bize yeter» dedi. İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba’yı göster’ diyorsun?” (Yuhanna 14:6-9)

Kendisini Nasıl Tanıtmıştır?:

“İsa onlara dedi ki, «Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir. Çünkü Tanrı’nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.» Onlar da, «Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver!» dediler. İsa, «Yaşam ekmeği ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz» dedi.” (Yuhanna 6:32-35)

“İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.» Ferisiler, «Sen kendin için tanıklık ediyorsun, tanıklığın geçerli değil» dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: «Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz.” (Yuhanna 8:12-14)

“Bunun için İsa yine, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu, ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir.” (Yuhanna 10:7-11)

“Marta İsa’ya, «Rab» dedi, «burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. şimdi bile, Tanrı’dan ne dilersen Tanrı’nın onu sana vereceğini biliyorum.» İsa, «Kardeşin dirilecektir» dedi. Marta, «Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum» dedi. İsa ona, «Diriliş ve yaşam ben’im» dedi. «Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?» Marta, «Evet, Rab» dedi. «Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.»” (Yuhanna 11:21-27)
Buraya Niçin Geldiğini Söyledi:

“Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: «Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onları egemenlik hırsıyla yönetirler, ileri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, diğerlerinin kulu olsun. Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.».” (Matta 20:25-28)

“Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu: «İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek.» Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa’ya soru sormaktan da korkuyorlardı.” (Markos 9:31-32)

” «Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir.” (Yuhanna 3:16-18) ” Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim. Çünkü Babamın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.»” (Yuhanna)

İsa Mesih Tanrı mıdır?

İsa Mesih Tanrı mıdır?

Kutsal Kitaplar hiçbir zaman, İsa Mesih’in açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini yazmaz. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmemektedir.

Misal, İsa Mesih’in Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerini inceleyelim.

İsa Mesih’in burada kendisinin Tanrı olduğunu iddia ettiğini Yahudiler’in bu bildiriye gösterdikleri tepkiye bakarak anlayabiliriz. Yahudiler; “… İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” diyerek bu nedenden ötürü O’nu taşlayarak öldürmeye çalıştılar (Yuhanna 10:33).

Yahudiler İsa Mesih’in ne iddia ettiğini tam olarak anlamışlardı; İsa Mesih, kendisinin Tanrı olduğunu iddia ediyordu. İsa Mesih’in, burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini inkar etmediğine dikkat edin. İsa Mesih, “Ben ve Baba biriz” diye bildirdiğinde (Yuhanna 10:30), Kendisi ve Baba’nın tek bir doğa ve özden olduklarını söylüyordu.

Yuhanna 8:58 de buna başka bir örnektir.

İsa Mesih, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” diye bildirmişti. Bu bildiriyi duyan Yahudiler, İsa Mesih’in Tanrı’ya küfür ettiğini düşündüklerinden ötürü, Musa’nın Yasası’nın kendilerine buyurduğu gibi, ellerine taşlar alıp O’nu öldürmeye çalışmak olmuştu (Levililer 24:15). Çünkü İsa Mesih’in bu ayette kullandığı “Ben Var’ım” ifadesi; Tanrı YHVH’nin, yanan çalıdan Musa’ya seslenirken kullandığı aynı kelime köküydü. Yani, bu ayette geçen “Ben Var’ım” ifadesini söyleyen bir kişi kendisinin Tanrı YHVH olduğunu öne sürmüş olmaktaydı.

Yuhanna, İsa Mesih’in Tanrı olduğu kavramını tekrar tekrar vurgular: “Söz Tanrı’ydı” ve “Söz insan oldu” (Yuhanna 1:1, 14).

Bu ayetler, İsa Mesih’in bedene bürünüp dünyaya gelen Tanrı olduğunu açık bir şekilde belirtir.

Elçilerin İşleri 20:28 şöyle der: “Kendinize ve Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.”

Tanrı’nın kilisesine kim Kendi kanı pahasına sahip olmuştur? İsa Mesih. Elçilerin İşleri 20:28, Tanrı’nın kilisesine Kendi kanıyla sahip olduğunu bildirir. Bu ayetlerde açık bir şekilde İsa Mesih’in kanından Rab’bin kanı olarak bahsedilmektedir.

İsa Mesih’in öğrencilerinden Tomas, kendisine “Rabbim ve Tanrım!” demiştir (Yuhanna 20:28). İsa Mesih ise, bu sözleri söylediği için onu düzeltmemiştir, “Hayır ben Rabbin ve/veya Tanrın değilim” dememiştir!

Titus 2:13 bizleri, Tanrımız ve Kurtarıcımız, İsa Mesih’i beklememiz için yüreklendirir (ayrıca bakınız 2 Petrus 1:1).

İbraniler 1:8’de Baba, İsa Mesih hakkında şöyle der: “Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır.” Baba, İsa Mesih’in gerçekten de Tanrı olduğunu belirtecek şekilde İsa’dan “Ey Tanrı” diye söz eder.

Vahiy Kitabı’nda bir melek elçi Yuhanna’ya sadece Tanrı’ya tapması talimatını vermişti (Vahiy 19:10). İsa Mesih ise, Kutsal Kitap’ta birkaç kez insanların tapınmasını kabul eder (Matta 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Yuhanna 9:38).

İnsanları Kendisine taptıkları için hiçbir zaman azarlamaz. İsa Mesih, eğer Tanrı olmasaydı, tıpkı Vahiy Kitabı’ndaki meleğin yaptığı gibi, insanlara, kendisine tapmamalarını söylemesi gerekirdi.

Kutsal Kitap’ta İsa Mesih’in tanrılığını savunan birçok başka ayet ve parça vardır.

İsa Mesih’in, Tanrı olması gerektiğinin en önemli nedeni, eğer O Tanrı olmasaydı, ölümünün dünyanın günahlarının cezasını ödemeye yeterli olmayacak olduğudur (1 Yuhanna 2:2). Eğer İsa Mesih, Tanrı olmasaydı yaratılmış bir varlık olurdu ve yaratılmış bir varlık da sonsuz bir Tanrı’ya karşı işlenen günah için talep edilen sonsuz cezayı ödeyemezdi. Böylesine sonsuz bir cezayı sadece Tanrı ödeyebilirdi. Sadece Tanrı dünyanın günahlarını Kendi üzerine alabilir (2 Korintliler 5:21) ve günah ve ölüm üzerindeki zaferini kanıtlamak için ölüp dirilebilirdi.

İsa Mesih’tir

İsa Mesih’tir

1-ESKİ ANLAŞMA’NIN (Tevrat ve Zebur diye bilinen yazılar) PEYGAMBERLİKLERİ
2-YENİ ANLAŞMA’NIN (İncil diye bilinen yazılar) TAMAMLAMASI

KADIN’IN DÖLÜNDE DOĞUŞ
1-YAR.3:15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”
2-GAL.4:4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi.

BAKİREDEN DOĞUŞ
1-YEŞ.7:14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.
2-MAT.1:18 İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı.

TANRI’NIN OĞLU
1-MEZ.2:7 RAB’bin fermanını ilan edeceğim: Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi, “Sana bugün baba oldum.
2-MAT.3:17 Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.»
MAT.16: 16 Simun Petrus, «Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin» cevabını verdi.

İBRAHİM’İN DÖLÜ
1-YAR.22:18 Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.”
2-MAT.1:1 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla ilgili kayıt şöyledir:

İSHAK’IN OĞLU
1-YAR.21:12 Ancak Tanrı İbrahim’e, “Oğlun ve cariyen için üzülme” dedi, “Sara’nın sözünü dinle. Çünkü senin soyun İshak’la sürecektir.
2-LUK.3:23 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olarak biliniyordu. Yusuf da Eli oğlu,
LUK.3:34 Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,

YAKUP’UN OGLU
1-ÇÖL.SAY.24:17 ‘Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil. Yakup’tan bir yıldız çıkacak, İsrail’den bir önder yükselecek. Moavlılar’ın alınlarını, Şetoğulları’nın başlarını ezecek.
2-LUK.1:33 O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.»

YAHUDADAN
1-YAR.49: 10 Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.
2-İBR.7: 14 Rabbimizin Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlerle ilgili bir şey söylemedi.

YİŞAY’IN AİLESİ
1-YEŞ.11:1 Yişay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.
2-LUK.3:23-32 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olarak biliniyordu. Yişay oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu,

DAVUT’UN AİLESİ
1-YER.23: 5 “İşte Davut için doğru bir dal Çıkaracağım günler geliyor” diyor RAB. “Bu kral bilgece egemenlik sürecek, Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
2-VAH.22: 16 «Ben İsa, inanlı topluluklarıyla ilgili olan bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut’un kökünden ve soyundan olan ben’im, parlak sabah yıldızı ben’im.»

BEYTLEHEM’DE DOĞUŞ
1-MİK.5:2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
2-MAT.2:1-2 İsa, Kral Hirodes’in devrinde Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs’e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.»

HEDİYELER VERİLDİ
1-MEZ.72:10 Tarşiş’in ve adaların kralları Ona haraç getirsin, Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun!
2-MAT.2:11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.

HİRODES ÇOCUKLARI ÖLDÜRTTÜ
1-YER.31:15 RAB diyor ki: “Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!”
2-MAT.2:16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü.

O HER ZAMAN VAR
1-MİK.5:2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
2-KOL.1:17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.

O RAB OLARAK ÇAĞRILACAK
1-MEZ.110: 1 RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek Sağımda otur” diyor.
2-LUK.2:10-11 Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

ADINI İMMANUEL KOYACAKLAR
1-YEŞ.7: 14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.
2-MAT.1: 22-23 Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle’ demektir.

PEYGAMBER OLACAK
1-ÇÖL.SAY.12: 6 RAB onlara seslendi: “Sözlerime kulak verin: Eğer aranızda bir peygamber varsa, Ben RAB görümde kendimi ona tanıtır, Onunla düşte konuşurum.
2-MAT.21:11 Kalabalıklar, «Bu, Celile’nin Nasıra kentinden İsa peygamber» diyordu.

KAHİN OLACAK
1-MEZ.110: 4 RAB ant içti, kararından dönmez: “Melkisedek düzeni uyarınca Sonsuza dek kâhinsin sen!” dedi
2-İBR.3: 1 Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa’yı düşünün.
İBR.5: 5-6 Nitekim Mesih de başkâhin olmak üzere kendi kendini yüceltmedi. Ama kendisine, «Sen benim Oğlumsun, bugün ben sana Baba oldum» diyen Tanrı O’nu yüceltti. Başka bir yerde de diyor ki, «Sen Melkisedek düzenine göre sonsuza dek kâhinsin.»

KRAL OLACAK
1-MEZ.2: 6 Ve, “Ben kralımı Kutsal dağım Siyon’a oturttum” diyor.
2-YUH.18:39 «Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin Kralını sizin için salıvermemi ister misiniz?»

YARGIÇ OLACAK
1-YEŞ.33:22 Çünkü yargıcımız RAB’dir; Yasamızı koyan RAB’dir, Kralımız RAB’dir, bizi O kurtaracak.
2-YUH.5:30 «Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.

KUTSAL RUH O’NUN ÜZERİNDE
1-YEŞ.11:22 RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.
2-MAT.3:16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.

TANRI İÇİN GAYRET
1-MEZ.69:99 Çünkü evine harcadığım çaba beni yedi bitirdi, Sana edilen hakaretler benim üstüme çöktü.
2-YUH.2:17 Öğrencileri, «Senin evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek» diye yazılmış olan sözü hatırladılar.

HABERCİ
1-YEŞ.40:3 Şöyle haykırıyor bir ses: “Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.
2-MAT.3:1-2 O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda bulunuyordu: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır.»

O’NUN GÖREVİ CELİLE DE BAŞLAR
1-YEŞ.9:1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı Celile’yi onurlandıracak.
2-MAT.4:12 İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü.

MUCİZELER O’NUN İŞİDİR
1-YEŞ.35:5-6 O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda.
2-MAT.9:35 İsa tüm kent ve köyleri dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, Göksel Egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

BENZETMELERLE ÖGRETECEK
1-MEZ.78:22 Özdeyişlerle söze başlayacağım, Geçmişteki gizleri anlatacağım,
2-MAT.13:34 İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı.

TAPINAĞA GİRECEK
1-YER.7:11 Bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut ini mi oldu? Ama ben görüyorum neler yaptığınızı!’ diyor RAB.
2-MAT.21:12 İsa, tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün satıcı ve alıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.

KUDÜSE BİR EŞEGİN ÜZERİNDE GİRECEK
1-ZEK.9:9 Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğin sırtına, Eşeğin yavrusunun sırtına binmiş sana geliyor!
2-LUK.19: 35 Sıpayı İsa’ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa’yı üstüne bindirdiler.

YAHUDİLER’DE KÖŞENİN BAŞI OLAN TAŞ
1-MEZ.118:22 Yapıcıların reddettiği taş, Köşenin baş taşı oldu.
2-1 PET.2:7 İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için, «Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı,» «sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.»

YAHUDİ OLMAYANLARIN IŞIĞI
1-YEŞ.60:3 Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.
2-EL.İŞ.13:47 Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: `Yeryüzünün dört bir bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım.’»

O’NUN DİRİLİŞİ
1-MEZ.16:10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.
2-EL.İŞ.2:31 Geleceği görerek Mesih’in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: `O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.’

O’NUN MİRAÇ’I (YÜKSELİŞİ)
1-MEZ.68.18 Sen yükseklere çıkıp düşmanları tutsak ettin, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.
2-EL.İŞ.1:9 İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.

TANRI’NIN SAĞINDA OTURDU
1-MEZ.110:11 RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek Sağımda otur” diyor.
2-İBR.1:3 Oğul, Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve O’nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

ARKADAŞLARI ONA İHANET ETTİ
1-MEZ.41:9 Ekmeğimi paylaştığım, güvendiğim yakın dostum bile İhanet etti bana.
2-MAT.10:2-4 Bu on iki elçinin adları şöyle: birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeşi Andreya, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve İsa’yı sonradan ele veren Yahuda İskariyot.

30 PARÇA GÜMÜŞE SATILDI
1-ZEK.11:12 Onlara, “Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin” dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler.
2-MAT.26:14-15 O sırada Onikilerden biri – adı Yahuda İskariyot olanı – başkâhinlere giderek, «O’nu ele verirsem bana ne verirsiniz?» dedi. Otuz gümüş tartıp ona verdiler.

TANRI’NIN EVİNDE PARA ATILDI
1-ZEK.11:13 RAB bana, “Çömlekçiye at” dedi. Böylece bana biçtikleri parlak değer olan otuz gümüşü alıp RAB’bin Tapınağı’ndaki çömlekçiye attım.
2-MAT.27:5 Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı.

YALANCI ŞAHİTLER ONU SUÇLADI
1-MEZ.35:11 Kötü niyetli tanıklar türüyor, Bilmediğim konuları soruyorlar.
2-MAT.26:59-61 Başkâhinlerle Yüksek Kurul’un tamamı, İsa’yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dediler: «Bu adam, `Ben Tanrı’nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim’ dedi.»

O’NU SUÇLADILAR O SUSTU
1-YEŞ.53:7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.
2-MAR.15:3-5 Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus O’na yeniden, «Hiç cevap vermeyecek misin?» diye sordu. «Bak, seni ne kadar çok şeyle suçluyorlar.» Ama İsa artık cevap vermiyordu. Pilatus buna şaştı.

YARALANDI VE BERELENDİ
1-YEŞ.53:5 Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
2-MAT.27:26 Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabas’ı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.

O’NA VURULDU VE TÜKÜRÜLDÜ
1-YEŞ.50:66 Bana vuranlara sırtımı açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.
2-MAT.26:67-68 Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, «Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?» dediler.

O’NUNLA ALAY EDİLDİ
1-MEZ.22:7-8 Beni gören herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki: “Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!”
2-MAT.27:31 O’nunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp O’na yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O’nu alıp götürdüler.

HAÇ’IN ALTINA DÜŞTÜ
1-MEZ.109:24 Dizlerim titriyor oruç tutmaktan; Bir deri bir kemiğe döndüm.
2-LUK.23:26 Askerler İsa’yı götürürken, kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı yakaladılar, çarmıhı sırtına yükleyip İsa’nın arkasından yürüttüler.

ELLERİ AYAKLARI DELİNDİ
1-MEZ.22:16 Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.
2-LUK.23:33 Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler.

HIRSIZLARLA HAÇA GERİLDİ
1-YEŞ.53:12 “Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.”
2-MAT.27:38 İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi.

DÜŞMANLARI İÇİN DUA ETTİ
1-YEŞ.53.12 “Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.”
2-LUK.23:34 İsa, «Baba, onları bağışla» dedi. «Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.» O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.

CEMAATİ ONU REDDETTİ
1-YEŞ.53:3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.
2-YUH.7:5,48 Kardeşleri bile O’na iman etmiyorlardı. «Önderlerden ya da Ferisilerden O’na iman eden oldu mu hiç?

NEDENSİZ NEFRET EDİLDİ
1-MEZ.69:4 Yok yere benden nefret edenler Saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim?
2-YUH.15:25 Bu, yasalarında yazılı, `Hiçbir neden yokken benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye oldu.

ARKADAŞLARI ONDAN UZAKTAYDI
1-MEZ.38:11 Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden.
2-LUK.23:49 Ama İsa’nın bütün tanıdıkları ve Celile’den O’nun peşinden gelmiş olan kadınlar uzakta durmuş, olanları seyrediyorlardı.

İNSANLAR O’NA KAFA SALLADILAR
1-MEZ.109:25 Düşmanlarıma yüzkarası oldum; Beni görünce kafalarını sallıyorlar!
2-MAT.27:39-40 Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, «Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğluysan, çarmıhtan in!» diyorlardı.

GÖZLERİNİ O’NA DİKTİLER
1-MEZ.22:17 Bütün kemiklerimi sayar oldum, Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.
2-LUK.23:35 Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler ise İsa’yla alay ederek, «Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı’nın Mesihi, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın» diyorlardı.

GİYSİLERİ İÇİN KUMAR OYNADILAR
1-MEZ.22:18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Mintanım için kur’a çekiyorlar.
2-YUH.19:23-24 Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra O’nun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, «Bunu yırtmayalım» dediler, «kiminolacak diye kura çekelim.» Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: «Giysilerimi aralarında paylaştılar, Elbisem üzerine kura çektiler.» Bunları askerler yaptı.

SUSADI
1-MEZ.69:21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.
2-YUH.19:28 Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için, «Susadım!» dedi.

ONA ÖD VE SİRKE VERİLDİ
1-MEZ.69:21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.
2-MAT.27:33-34 Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi.

TERKEDİLMESİNE AĞLADI
1-MEZ.22:1 Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?
2-MAT.27: 46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.

RUHUNU TANRI’YA TESLİM ETTİ
1-MEZ.31:5 Ruhumu ellerine bırakıyorum, Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.
2-LUK.23:46 İsa yüksek sesle, «Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum!» diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.

KEMİKLERİ KIRILMADI
1-MEZ.34:20 Bütün kemiklerini korur, Hiçbiri kırılmaz.
2-YUH.19:33 İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar.

KALBİ YARILDI
1-MEZ.22:14 Su gibi dökülüyorum, Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor; Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor.
2-YUH.19:34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.

BÖGRÜ MIZRAKLA DELİNDİ
1-ZEK.12:10 “Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler.
2-YUH.19:34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.

HER YER KARARDI
1-AMO.8:9 “O gün” diyor Rab Yahve, “Öğleyin güneşi batıracağım, Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.
2-MAT.27:45 Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü.

ZENGİN ADAMIN MEZARINA GÖMÜLDÜ
1-YEŞ.53:9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından yalan çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.
2-MAT.27:57-60 Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa’nın bir öğrencisiydi. Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı.

İsa Mesih’in kimlik kartı

İsa Mesih’in kimlik kartı

SOYAĞACI: İsa Yahudi’ydi. Matta’ya göre, İsa Davut’un soyundan gelmektedir, babalığı marangoz Yusuf tarafından da İbrahim’in soyundandır. Luka, İsa’nın soyağacını Âdem’e kadar çıkarıyor. Öte yandan İsa Babasından söz ederken Tanrı’dan söz etmiş oluyor. Annesinin adı Meryem’di.

ADI: İsa, Tanrı Kurtarır demektir. Bu tam bir mesajdır.

MESLEĞİ: 30 yaşına kadar Yusuf’un mesleğinde çalışır. Sonra iki ya da üç yıl boyunca Tanrı’nın Krallığını gezici vaiz olarak yaymaya çalışır.

MEMLEKETİ: Romalılar tarafından işgal altındaki İsrail topraklarıdır. İki yüzyıl sonra bu topraklara Filistinlilerin anısına Filistin denecektir. Ülke güneyde Yahudiye, kuzeyde Celile ve onları ayıran Samiriye’den oluşmuştur. İsa ülkenin güneyinde Bulunan Beytlehem’de doğdu, ama Celile’deki Nasıra’da büyüdü. Göl kıyısında bulunan sınır kenti Kafernahum’da da bulundu. Ülkenin başkenti olan Kudüs’e birçok kez geldi.

HALKI: Dinsel ekonomik, sosyal ve politik yaşamın en önemli bölümü tapınak çevresinde düzenleniyordu. Kudüs’ün dışında dinsel yaşam havralar çevresinde düzenleniyordu. Ülke Romalıların egemenliği altındaydı. Bazıları buna karşı, bazıları Romalılarla işbirliği içindeydi.

Tapınağın liderleri arasında bulunan, dinsel ve sosyal aristokratik sınıfa mensup Sadukiler Romalıların tarafını tutuyorlardı. İsa’nın yakın olduğu gruba dâhil ferisiler Şeriat Yasasına son derece bağlı laiklerdi ve Romalılara, karşıydılar; bunların Cumartesi günleri Kutsal Kitabı yorumlayan vaazları vardı.

Öteki gruplar arasında resmi Yahudilik çizgisinde, özellikle Kumran rahipleri, direnişçiler ve vaftizci gruplar vardı…

Bunların hepsi Tanrı tarafından seçilmiş ve onun antlaşmasına sadık kalan ve öteki uluslar önünde tanıklık eden bir halk olduklarının bilincine sahiptirler. Mesih’in gelişi ile hazırlanmış Tanrı’nın Krallığı sayesinde İsrail’in yenilenmesini bekliyorlardı. İshak İbrahim’in oğluydu, Yakup İshak’ın oğluydu, (…) Yakup Ele azar’ın oğluydu, Meryem’in eşi Yusuf Yakup’un oğluydu, Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu (Matta 1,2–16).

İsa atandığı işe başladığında yaklaşık otuz yaşındaydı. Yusuf’un oğlu Mattat oğlu (…) Kainan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı Oğlu (Luka 3,23-38).

İsa Mesih

İsa Mesih

Clive Staples Lewis: ”Seçiminizi yapmak zorundasınız. Bu insan ya Tanrı’nın Oğlu ya da bir deli veya daha kötü bir şeydir. O’nu bir ahmak gibi susturabilir; O’na bir iblis gibi tükürebilir ve O’nu öldürebilir ya da ayaklarına kapanıp O’nu Rab ve Tanrı’nız olarak çağırabilirsiniz. Fakat O’nun insanlık için harika bir öğretmen olduğu gibi aşağılatıcı bir yaklaşımda bulunmayın. Bize bu seçenek verilmedi; Tanrı bu seçeneği vermek istemedi. O bunu planlamadı.

İsa Mesih’in kim olduğu sorusu, Hristiyan inancının geçerliliği açısından kritik bir sorudur. Bu soru, İsa Mesih’in kendisi için de önemli bir sorudur; Matta 16’da İsa Mesih’i öğrencilerine “Halk İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?” diye sorarken görüyoruz. İsa Mesih’in bu sorusuna verilen cevaplar ilginçtir ve bir başkasına söylenecek olsa oldukça methedici nitelikte cevaplardır. Konu hakkındaki ortak düşünce İsa Mesih’in Vaftizci Yahya, İlyas ya da Yeremya olduğudur. İnsanlar İsa Mesih’ten çok etkilenmiş ve O’nun ölümden dirilerek geri gelmiş olan, Tanrı’nın bu büyük hizmetkarlarından birisi olduğunu düşünmüşlerdi. Cevaplar övgü dolu olduğu halde, İsa Mesih’in kim olduğunu tanımlamak için yetersizdi; Kutsal Kitap bizleri İsa’nın eşsizliği ve seçkinliği konusunda şüphesiz bir biçimde bilgilendirmektedir.

O, görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanıdır. Herşey O’nun aracılığıyla yaratılmıştır (Koloseliler 1:15-16).

Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih’te bulunmaktadır (Koloseliler 2:9).

Oğul, Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve O’nun varlığının öz görünümüdür (İbraniler 1:3).

Kutsal Yazılar’da başka hiç kimse için buna benzer sözler söylenmemiştir. Diğer tüm insanlar günahkardır. Bizler günahkar bir doğada doğarız ve eylemlerimiz bu doğa ile lekelenmiştir. Eğer İsa Mesih sadece yaşamış olan en büyük insan olsaydı, O da günahkar bir doğaya sahip olacağı için bir kurtarıcıya ihtiyacı olurdu ve asla kendisi Kurtarıcı olamazdı.

İsa Mesil özeldir. O’nun doğumu özeldi ve diğer tüm doğumlardan farklıydı. Annesi Meryem bir bakireydi; bundan dolayı İsa Mesih’in doğumu bir aşkın ya da ilişkinin sonucu değil, Kutsal Ruh’un doğaüstü bir işinin sonucuydu (Matta 1:20; Luka 1:35). İnsan deneyimleri açısından tamamen imkansız olan bu olay, bizler için anlaşılması güç bir şeydir. Fakat Tanrı, Kurtarıcımız’ın doğumunda insan düşüncesinin veya hayal gücünün ötesinde özel bir şey gerçekleştirmiştir.

İnsanoğlu

Yeni Antlaşma (İncil), Rab İsa Mesih için birçok unvan ve isim kullanır, fakat bunların içerisinde İsa Mesih’in en çok kullandığı isim İnsanoğlu’dur. Başka hiç kimse İsa Mesih’e bu şekilde hitap etmemiştir. İsa Mesih bu adı bu kadar sık kullandığı için, bu unvanın özel bir anlamı olması gerekir. İsa Mesih bu ismi kullanmakla, kendisinin gerçekten bir insan olduğunu açıklamış bulunmaktadır. O eşsiz ve günahsız bir insandı, fakat yine de gerçek bir insandı. Bu bilgi kurtuluşumuzda hayati öneme sahiptir. İbraniler 2: 14-17’ye bakalım:

“Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz O, meleklere değil, İbrahim’in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı’ya bağışlatabilsin.”

İsa Mesih, insanların günahlarına kefaret olabilmek için insan olmuştur. Tanrı’nın Yasası’nı çiğneyen ve günah işleyen kişi insandır ve bu yüzden bu günahın bedelini ödeyecek kişi yine insan olmalıdır. Fakat bunu gerçekleştirmek için hiçbir insan yeterli değildi. Bu nedenle, Tanrı İsa Mesih’in kişiliğinde insan oldu ve kurtuluşumuz için gereken bu eylemi gerçekleştirdi.

Tanrı Oğlu

İsa Mesih, bir insandan daha fazlasını ifade etmekteydi. İncil’de kendisini yirmi beş kez Tanrı Oğlu diye adlandırmaktadır. İsa Mesih, “Tanrı bizimledir” anlamına gelen İmanuel’dir. Tanrı’nın, halkı ile daima birlikte olduğu doğrudur ve Eski Antlaşma’da Tanrı’nın Musa ve Davut ile birlikte olduğunu görebiliriz. Bununla beraber Tanrı, İsa Mesih’te oldukça farklı bir şekilde bizimledir. Tanrı İsa Mesih’te insan olur, insan şeklini alır ve Eski Antlaşma’daki imanlıların hiç deneyimleyemediği bir şekilde kendisini bizlerle özdeşleştirir. İsa Mesih, gerçekten Tanrı ve gerçekten insandır. Bir kısmı insan, bir kısmı Tanrı değildir. O’nda iki ayrı doğa mevcuttur ve bundan dolayı da Tanrısaldır. Aynı zamanda, günahsız bir insandır. O’nun Tanrılığı Kutsal Yazılar boyunca doğrulanmıştır. Eski Antlaşma’da Yeşaya peygamber Tanrı’nın kutsallığı ve görkemi ile ilgili olağanüstü bir esin almıştır.

Yeşaya, meleklerden oluşan bir kalabalığı görür ve çığlıkla-rını duyar: “Herşeye Egemen RAB kutsal, kutsal, kutsaldır.Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor” (Yeşaya 6:3).

Ve şöyle der: “Kral’ı, Herşeye Egemen RAB’bi gözlerimle gördüm” (5).

Fakat Yeni Antlaşma’da, Yuhanna bu olayla ilgili şöyle der: “Bunları söyleyen Yeşaya, İsa’nın yüceliğini görmüş ve O’nun hakkında konuşmuştu” (Yuhanna 12:41).

İsa Mesih, meleklerin bahsettiği Kutsal Rab’dir. İsa Mesih Yeşaya’nın gördüğü Kral, Herşeye Egemen Rab’dir. İsa Mesih, Tanrı’dır.

İsa Mesih Kurtarıcıdır

Kurtuluş cennette planlanmış, fakat cennette tamamlanamamıştır. Günah için gerekli olan kefaret, Tanrı’ya bir insan tarafından sunulmalıydı. Fakat bütün insanlar günahkar olduğundan, bunu yapacak nitelikte bir insan yoktu.

Ölümsüz Tanrı insan oldu, böylece”ölüm aracılığıyla” (İbraniler 2:14) halkı için kurtuluşu sağladı. Tanrı insan oldu, Mesih İsa olarak halkı için öldü ve halkının kurtuluşunu sağladı. Pavlus Romalılar 5:17’de bunu şöyle ifade eder: “Çünkü eğer ölüm bir tek adamın [Adem] suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı’nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir.”

Eğer “Tanrı neye benzer?” diye soracak olursak, Kutsal Kitap’ın bize vereceği cevap şudur: O, Mesih gibidir; kutsal, doğru, iyi, acıma ve merhamet ile dolu. O günahkarları sever, onlara kendi sevgi dolu ellerini uzatır ve onlara lütuf sunarak Kendisine gelmeleri için çağrıda bulunur. Günahkarların tek kurtuluş umudu İsa’nın kim olduğuna dair bu harika gerçekte yatar. Çünkü Tanrı ancak Rab İsa Mesih aracılığı ile tanınabilir.

PETER JEFFERY