İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’e Tanrı Oğlu denmesi, günlük kullanımda baba ve oğul denildiğinde, taşındığı anlamda Tanrı’nın Oğlu değildir. Tanrı evlenip de çocuk sahibi olmadı.

İsa Mesih, Tanrı’nın insan biçimine büründüğü anlamında Tanrı’nın Oğludur (Yuhanna 1:1,14).

İsa Mesih, Kutsal Ruh tarafından oluştuğu anlamında Tanrının Oğludur. Luka 1:35: “Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Kutsal Kitap’ın çağında İnsanoğlu demek, insan demektir.)

Yahudilerin önderleri önünde yapılan mahkeme duruşmasında, başkahin İsa Mesih’e şöyle seslendi:

“Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” (Matta 26:63).

İsa Mesih de şöyle karşılık verdi: “Söylediğin gibidir. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz” (Matta 26:64).

Bunun üzerine Yahudilerin önderleri İsa Mesih’i Tanrı’ya küfür etmekle suçladılar (Matta 26:65-66).

Daha sonra, Romalı vali Pontuslu Pilatus’un önünde Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.” (Yuhanna 19:7).

Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia etmek neden Tanrıya küfür ve ölüm cezasını hak eden bir suç sayılsın?

Yahudilerin dini liderleri, ‘Tanrı’nın Oğlu’ ifadesini kullanan İsa Mesih’in bununla ne demek istediğini çok iyi anladılar. ‘Tanrının Oğlu’ olmak, Tanrı ile aynı öze sahip olmak demektir.

‘Tanrının Oğlu’ olan ‘Tanrıdandır’. Bu iddia, yani Tanrının özyapısına sahip olmak, daha kısacası, Tanrının kendisi olma iddiası, Yahudilerin önderlerine göre Tanrıya küfür sayılırdı. O yüzden İsa Mesih’i ölüm cezasına çarptırmak istediler.

İbraniler 1:3 ayeti, bu gerçeği çok açık biçimde dile getiriyor: “Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür…”

Başka örnek Yuhanna 17:12 ayetinde bulunuyor: orada İsa Mesih’in öğrencisi Yahuda için ‘mahva giden adam’ ifadesi kullanılıyor. Oysa bu sözün asıl tercümesi ‘mahv olmanın oğlu’dur. Öte yandan Yuhanna 6:71 Yahuda’nın Simun’un oğlu olduğunu söylüyor. Öyleyse Yuhanna 17:12 ayetinin ‘mahv olmanın oğlu’ ne anlama geliyor? ‘Mahv olma’ sözü ‘yıkım, yok olma, perişan olma’ demektir. Yahuda elbette harfi harfine ‘yıkım, yok olma, perişan olma’nın oğlu değildi. Yahuda, yıkımın bir ‘izharı’ idi. İşte, İsa Mesih de aynı anlamda Tanrı Oğludur. Tanrı’nın oğlu, Tanrı’nın kendisidir. İsa Mesih, Tanrı’nın izhar olunmuş halidir (Yuhanna 1:1,14).

Konu ile ilgili ikinci makale

Bazı kişilere göre, Tanrı Oğlu terimi, tanrıça karısından bir şekilde çocuk dünyaya getiren, bir tanrı fikrini akıllara getirmektedir. Hristiyanlar, Tanrı Oğlu terimini İsa Mesih’e yönelik kullandıklarında, Tanrı’nın tanrıça karısıyla birlikte bir çeşit cinsel ilişkiye girdiğini ifade ettiklerini zannedip, Tanrı’ya saygısızlık yapıldığını varsayarlar. Bu tepkileri konuyu anlamamaktan kaynaklanır.

Bu doğal olarak çok komik ve gerçek dışı bir iddiadır. Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde Tanrı’nın fiziksel oğul sahibi olmak için birileriyle gerçek anlamda cinsel ilişkiye girdiğine ilişkin hiçbir bilgi yoktur. Üstelik Hristiyanlıkta böyle bir öğreti sapkınlıktır, böyle saçma bir şey öğretilmez. Bu öğretiş sahte/sapkın bir öğretiş olarak tanımlanır. Bununla beraber, Kutsal Kitap birçok yerde İsa Mesih’i Tanrı’nın Oğlu olarak çağırır. Tabi bu İsa Mesih’in Tanrı’nın soyundan geldiği anlamına gelmez.

Tanrı’nın Oğlu teriminin tarihsel ve Kutsal Kitap’ta geçen anlamını araştırmadan yapılan bu önyargılı yorumlar en azından saçmadır, iftiradır. Kutsal Kitap’ta geçen bu terime, Kutsal Kitap’ın doğasına yabancı gelen bir anlam yükleme/verme yerine, kişi bu terimin Kutsal Yazılar’da açıklanmış anlamını öğrenmeli ve buna göre düşünmelidir.

Eski Antlaşma’da Tanrı Oğlu teriminin kullanılışı Eski Antlaşma’da Tanrı Oğlu kelimesi; İsrail ve Melekler için kullanıldı. Bu anlamlardan hiçbiri Tanrı’nın fiziksel bir ilişkisine değinmez. Tersine, Tanrı’nın çağrısı altında olanların tanrısal itaatiyle ilgilenir.

Eski Antlaşma’daki Çıkış bölümünde İsrail ulusuna ilişkin olarak kullanılmıştır. Hoşea 11:1’de şöyle yazar, “Çocukluğunda sevdim İsrail’i, Oğlumu Mısır’dan çağırdım.”

Aynı zamanda meleklere ilişkinde kullanılmıştır. Eyüp 1:6, “Bir gün ilahi varlıklar [İbranice’de Tanrı Oğulları olarak geçer] RAB’bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, Şeytan da onlarla geldi.” Eyüp 38:7, “Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, İlahi varlıklar [İbranice’de Tanrı Oğulları olarak geçer] sevinçle çığrışırken?” Bunlar yaratılmış olan meleklere ilişkin kullanılmıştır ve Tanrı’ya gerçek anlamda bağlılık anlamını taşır.

Yeni Antlaşma’da Tanrı Oğlu teriminin kullanılışı Kutsal Kitap’ta “Tanrı Oğlu” terimi 47 kez kullanılmıştır . İsa Mesih’e ilişkin kullanıldığında, Göksel, Baba Tanrı’yla eşit olan Sonsuz Oğul anlamındadır (Yuhanna 5:18-24). Baba’yı tanıtan İsa Mesih’tir (Matta 11:27), Baba’nın öz görünümüdür (İbraniler 1:1-3), O gökte ve yerdeki tüm yetkiye sahiptir (Matta 28:18), dünya yaratılmadan önce Baba’yla birlikte yüceliğe sahipti (Yuhanna 17:5).

Pek çok kişi İsa Mesih’in tanrılığını kabul edemez, onlar için bu şirktir ve küfürlerin en kötüsüdür. Fakat, buna böyle inanmak, onun gerçek olduğunu göstermez. Buradaki mantık, insanın Tanrı olduğudur oysa Hristiyanlar insanı Tanrı yapmaz, Tanrı’nın insan bedeni aldığına inanır. Hristiyanlar ve Kutsal Kitap’a göre bizi günahlarımızdan kurtaran tek kişi İsa Mesih’tir. Ne kendi gücümüzle Tanrı’yı hoşnut edebilecek kadar yeterli derecede iyi işler yaparak ne de yeterli içtenlik gösterek Tanrı’nın bağışını isteyip, Cennete girebiliriz. Tersine, Hristiyanlık Tanrı’nın büyük sevgisinin ve kendi yarattıkları için kendisini kurban ettiğini öğretir. İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu, peygamberliklerin kendisinde gerçekleştiği, mucizeleriyle kendini kanıtlayan (suda yürüyen, hastaları iyileştiren ve ölüleri dirilten) Tanrı’dır. Sadece Tanrı Oğlu bunları yapabilir.

C.S. Lewis konuyu şu şekilde sonuçlandırmaktadır: İsa Mesih’in yaşamı, söylediği sözler ve insanlar üzerinde bıraktığı etkiler konusunda Hristiyan olmayan çevrelerin yapmaya çalıştıkları açıklamalar tarih boyunca sürekli zor ve inandırıcılıktan uzak olmuştur. İsa Mesih’in, teoloji konularındaki öğretilerini büyük bir kibirle verdiğini söyleyenler, O’nun ahlak konuları üzerindeki öğretilerinde yatan ruhsal derinlik, akıllılık ve dehayı, O’nun gerçekten Tanrı olduğunu kabul etmedikleri sürece, hiçbir zaman doyurucu bir şekilde anlamayacak ve açıklayamayacaklardır.